badania w public relations | komunikacja | ocena działań PR | wizerunek | pomiar efektów public relations | pomiar satysfakcji | badanie personelu | badanie klientów | ankiety pracownicze | oceny okresowe | ocena klientów | badanie opinii
Zaufali nam

Regulamin

REGULAMIN USŁUGI: “BAROMETR KOMUNIKACJI”

1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Exacto Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Sportowa 17/3 35-111 Rzeszów, usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, polegających na wdrożeniu i utrzymaniu systemu Barometr Komunikacji.

2. Wyjaśnienie terminologii.

a.       Jeżeli w regulaminie jest mowa o „Administratorze”, należy przez to rozumieć spółkę Exacto sp. z o.o. przy ul. Sportowej 17/3 (35-111), działającą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS nr 0000337961, posiadającą numer REGON 180484610, posługującą się numerem identyfikacji podatkowej NIP 8133602558 - która jest właścicielem systemu Barometr Komunikacji.

b.       Jeżeli w regulaminie jest mowa o „Kliencie” lub „Użytkowniku” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, która akceptuje Regulamin i dokona rejestracji, a tym samym uzyska dostęp do usług oferowanych przez Administratora w ramach serwisu www.barometrkomunikacji.pl

3. Administrator  zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług przez okres czasu, za który Użytkownik uiścił opłatę abonamentową.

4. Barometr komunikacji jest narzędziem służącym do pomiaru efektów działań public relations. Umożliwia badanie satysfakcji, motywacji i relacji jakie panują w zespole. Pozwala na dokonywanie oceny organizacji z punktu widzenia podmiotów otoczenia zewnętrznego.

5. Stworzony system informatyczny jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

6. Korzystanie z Barometru komunikacji wymaga wykupienia abonamentu miesięcznego, kwartalnego lub rocznego. Możliwe jest również przeprowadzenie badania w sposób jednorazowy.

7. Przed skorzystaniem z usługi konieczne jest zalogowanie, wybór oczekiwanego pakietu oraz akceptacja regulaminu. Rejestracja konta jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu.

a.       Rejestracja Konta polega na wypełnieniu i wysłaniu formularza elektronicznego

b.       Wymagane jest podanie danych osobowych i danych firmy. Administrator zobowiązuje się do ochrony pozyskanych danych.

c.       Zakazane jest udostępnianie Konta innym podmiotom oraz korzystanie z Kont należących do innych podmiotów.

8. Umowa o świadczenie e-usługi „Barometr komunikacji” zostaje zawarta w momencie wysłania wypełnionego formularza rejestracyjnego.

a.       E-usługa świadczona jest wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom po poprawnym zalogowaniu.

b.       Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta na czas określony, zgodny z obowiązującym cennikiem.

c.       Użytkownik upoważnia Administratora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

9. Rozwiązanie umowy

a.       Każda ze stron może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym bez podania przyczyn.

b.       Rozwiązanie umowy jest równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika.

c.       Konto zostaje usunięte po upływie okresu wypowiedzenia umowy. Okres wypowiedzenia wynosi 72 godziny.

d.       Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, a w tym do modyfikacji e-usługi „Barometr komunikacji”, modyfikacji poszczególnych jej elementów oraz sposobu działania, w tym do usunięcia zgromadzonych w bazie informacji i danych, przeniesienia praw do systemu, i innych działań dozwolonych przez prawo. Z tytułu wskazanych czynności użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia względem Administratora.

10. Każdy klient powinien dokonać wyboru pakietu, który charakteryzuje usługę. Klienci mają do dyspozycji na platformie 3 różne pakiety. Każdy z nich posiada różne funkcje dostępne Pakiet standard kosztuje 200 zł./rok, pakiet plus 1.000 zł./rok, zaś pakiet Professional 10.000 zł./rok.

11. System umożliwia samodzielne tworzenie kwestionariuszy badawczych, aczkolwiek możliwe jest skorzystanie z bazy wiedzy, która zawiera gotowe kwestionariusze, ale także zbiory pytań, które można wykorzystać przy tworzeniu projektów badawczych.

12. Płatność za usługę może być realizowana w formie jednorazowej, ale również w ramach ryczałtu miesięcznego. Każdorazowo opłata pobierana jest z góry, aczkolwiek dopuszcza się możliwość płatności z dołu.

13. Rezygnacja z usługi może nastąpić w każdym momencie, aczkolwiek opłata naliczona z góry lub z dołu za rozpoczęty miesiąc jest wymagana. Rezygnacja z usługi powinna być dokonana w formie pisemnej lub mailem. Rezygnację uznaje się za skuteczną po jej potwierdzeniu mailem lub drogą telefoniczną.

14. W przypadku problemów z usługą możliwe jest skorzystanie z dwóch opcji:

a.       bezpłatny serwis realizowany przez Administratora, dostępny dla wszystkich klientów w przypadku problemów technicznych z systemem.

b.       płatne doradztwo, dostępne dla każdego klienta z pakietu standard i plus. Klienci posiadający pakiet Professional otrzymują doradztwo bezpłatnie w czasie trwania umowy.

15. Ochrona danych osobowych

a.       Użytkownik wyraża zgodę, a Administrator ma prawo do przetwarzania otrzymanych od niego danych osobowych do celów marketingowych. Dane mogą być przetwarzane do celów marketingowych jedynie przez Administratora i podmioty przez niego upoważnione zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 833 ze zm.).

b.       Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane. Ma także prawo do ich poprawiania. Administrator chroni zgromadzone dane osobowe, zachowując wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa.

16. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

a.       przestrzegania Regulaminu,

b.       powstrzymywania się od działań, które mogą zakłócić lub utrudnić funkcjonowanie systemu,

c.       przestrzegania praw autorskich.

17. Reklamacje

a.       Reklamacje mogą być zgłaszane przez Klienta w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną.

b.       Reklamacje mogą dotyczyć w szczególności:

         i.      niewykonania lub nienależytego wykonania usługi

        ii.      wadliwego rozliczenia usługi.

c.       Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, numer umowy, przedmiot reklamacji oraz okoliczności ją uzasadniające (wysokość kwestionowanej opłaty, określenie niewykonanej lub nienależycie wykonanej usługi wraz z podaniem okresu, w którym uchybienie miało miejsce), numer faktury, datę sporządzenia, podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Klienta, inne posiadane dokumenty i informacje uzasadniające reklamację.

d.       Reklamacja powinna być rozpatrzona w ciągu miesiąca od dnia jej wniesienia. Jeżeli w tym terminie reklamacja nie może być załatwiona, Administrator niezwłocznie powiadomi reklamującego, podając przyczynę zwłoki oraz przewidywany termin załatwienia.

e.       Na złożoną reklamację Administrator udziela odpowiedzi w formie pisemnej, która winna zawierać treść rozstrzygnięcia, uzasadnienie faktyczne i prawne, datę.

18. Przepisy końcowe

a.       Administrator zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu. . Brak wypowiedzenia umowy przez Klienta w ciągu 14 dni od doręczenia zawiadomienia uznaje się za akceptację nowego Regulaminu.

b.       Administrator powiadomi drogą elektroniczną o istotnej zmianie dokonanej w Regulaminie Użytkowników, których zmiana bezpośrednio dotyczy.

c.       Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych do korespondencji, a w szczególności adresu poczty elektronicznej należącego do innego podmiotu oraz wynikające z tego faktu skutki.

d.       Nieznajomość Regulaminu nie może być podstawą do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń przez Użytkownika względem Administratora.

Barometr komunikacji.pl © 2010 Exacto
Dotacje na innowacje - inwestujemy w waszą przyszłość

"BAROMETR KOMUNIKACJI. Innowacja w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w firmach" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VIII  "Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki", Działanie 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej"